کارگاه آموزش آنلاین ماکرونویسی در اکسل

وبینار آنلاین

وبینار آنلاین

تاریخ برگزاری دوره ماکرونویسی در اکسل (تیرماه ۱۳۹۹)

 • جلسه اول: سه شنبه ۰۳ تیرماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰
 • جلسه دوم: پنجشنبه ۰۵ تیرماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (حل التمرین)
 • جلسه سوم: سه شنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰
 • جلسه چهارم: پنجشنبه ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (حل التمرین)
 • جلسه پنجم: سه شنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰
 • جلسه ششم: پنجشنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (حل التمرین)
 • جلسه هفتم: سه شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰
 • جلسه هشتم: پنجشنبه ۲۶ تیرماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (حل التمرین)
 • جلسه نهم: سه شنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰
 • جلسه دهم: پنجشنبه ۰۲ مرداد ماه ۱۳۹۹ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (حل التمرین)

مباحث جلسه اول دوره آموزشی ماکرونویسی در اکسل

 • مقدمه و تعاریف اولیه برنامه نویسی به زبان وی بی ای (VBA)
  • + زبان برنامه نویسی وی بی ای چیست؟
  • + تعریف ماکرونویسی به زبان وی بی ای (VBA)
  • + مزایا و معایب زبان برنامه نویسی وی بی ای (VBA)
  • + تفاوت ماکرونویسی با ماژول نویسی، برنامه نویسی و کدنویسی در اکسل
 • معرفی و کاربرد ابزار Record Macro
  • + کاربرد گزینه Personal Macro Workbook و نحوه حذف آن از محیط ویندوز
  • + کاربرد گزینه New Workbook
  • + کاربرد گزینه This Workbook
  • + نحوه اضافه کردن ماکروی های کاربردی به نوار دسترسی سریع
 • معرفی و نحوه فعالسازی Developer Tab
 • آشنایی مقدماتی با محیط Visual Basic Editor (VBE)
 • تعریف Module و Procedure
  • +نحوه ایجاد و حذف Module
  • + نحوه تعریف و قوانین نامگذاری پروسیجر(Sub Procedure)
 • معرفی و کاربرد توابع Msgbox و Inputbox
 • معرفی و کاربرد Range Object
  • کاربرد Value Property
  • کاربرد Clear Method
  • کاربرد ClearContents Method
  • کاربرد Copy Method
  • کاربرد Cut Method
  • کاربرد PasteSpecial Method
   • معرفی و کاربرد xlPasteValues
   • معرفی و کاربرد xlPasteAll
   • معرفی و کاربرد xlPasteFormats
   • معرفی و کاربرد xlPasteColumnWidths
   • معرفی و کاربرد xlPasteValuesAndNumberFormats
  • کاربرد Font Property
   • کاربرد Name Property
   • کاربرد Size Property
   • کاربرد Italic Property
   • کاربرد Bold Property
   • کاربرد Color Property
   • کاربرد ColorIndex Property
  • کاربرد EntireColumn Property , EntireRow Property
  • کاربرد ColumnWidth Property , RowHeight Property
   • + معرفی و کاربرد Autofit Method
  • معرفی و کاربرد Workbook Object
  • معرفی و کاربرد Worksheet Object
   • Visible property
   • Add method
   • Delete Method
   • Move Method
   • Copy Method
  • معرفی و کاربرد دستور Set
  • معرفی و کاربرد دستور With

مباحث جلسه دوم دوره آموزشی ماکرونویسی در اکسل

 • معرفی و کاربرد Variables
  • + کاربرد متغیری از نوع Integer
  • + کاربرد متغیری از نوع Long
  • + کاربرد متغیری از نوع Double
  • + کاربرد متغیری از نوع String
  • + کاربرد Option Explicit
  • + تفاوت متغیر Private و Public
  • + تفاوت متغیره ها با ثابت ها
  • + تفاوت پروسیجر Private و Public
 • معرفی و کاربرد IF-THEN-ELSE Statement
  • + کاربرد OR function
  • + کاربرد AND function
 • معرفی و کاربرد Select Case Statement
  • + کاربرد OR function
  • + کاربرد AND function

مباحث جلسه سوم دوره آموزشی ماکرونویسی در اکسل

 • معرفی و کاربرد For Next Loop
  • + معرفی و کاربرد Exit For
 • معرفی و کاربرد For Each Loop
  • + معرفی متغیری از نوع Range
  • + معرفی متغیری از نوع Worksheet
  • + معرفی متغیری از نوع Workbook
 • معرفی و کاربرد Do While Loop
 • معرفی و کاربرد Do Until Loop

مباحث جلسه چهارم دوره آموزشی ماکرونویسی در اکسل

 • معرفی و کاربرد WorksheetFunction
 • تفاوت Procedure و Function
 • آموزش نوشتن یک تابع جدید User Defined Function
  • + نحوه تعریف آرگومان اختیاری (Optional)
  • + کاربرد تابع IsMissing در UDF
 • آموزش کنترل خطا Error Handling
  • + کنترل از نوع On Error Resume Next
  • + کنترل از نوع On Error GoTo
  • + کنترل از نوع On Error Goto [Label]
  • + معرفی و کاربرد دستور Exit Sub

مباحث جلسه پنجم دوره آموزشی ماکرونویسی در اکسل

 • آموزش Worksheet Events
  • + رویدادی از نوع Activate
  • + رویدادی از نوع Deactivate
  • + رویدادی از نوع BeforeDoubleClick
  • + رویدادی از نوع BeforeRightClick
  • + رویدادی از نوع Calculate
  • + رویدادی از نوع Change
  • + رویدادی از نوع SelectionChange
 • آموزش Workbook Events
  • + رویدادی از نوع Workbook_Activate
  • +رویدادی از نوع Workbook_BeforeClose
  • + رویدادی از نوع Workbook_BeforeSave
  • + رویدادی از نوع Workbook_Deactivate
  • + رویدادی از نوع Workbook_NewSheet
  • + رویدادی از نوع Workbook_Open
  • + رویدادی از نوع Workbook_SheetActivate
  • + رویدادی از نوع Workbook_SheetBeforeDoubleClick
  • + رویدادی از نوع Workbook_SheetBeforeRightClick
  • + رویدادی از نوع Workbook_SheetCalculate
  • + رویدادی از نوع Workbook_SheetChange
  • + رویدادی از نوع Workbook_SheetDeactivate
  • + رویدادی از نوع Workbook_SheetSelectionChange
 • تنظیمات امنیتی ماکروها در اکسل

اگر تمایل به ثبت نام در این دوره آموزشی را دارید، به یکی از طرق زیر قادر به ثبت نام در این دوره آموزشی خواهید بود: